แผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
แผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมประชาสัมพันธ์
facebook   twiter

ข้อมูลแผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงปลูกฝังให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน ข่าวปลอม รณรงค์ผ่านการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อดิจิทัล และสื่อกิจกรรม และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อให้มีคุณสมบัติที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนฉุกคิด ตั้งข้อสังเกต วิเคราะห์แยกแยะได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และเชื่อถือได้ต้องเป็นอย่างไร รวมถึงการเฝ้าระวังและการรู้จักป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

Data source cannot be displayed.
แผนการดำเนินงานโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล dde8def9-f6f4-46eb-8e12-6ade8525eaa3
คำสำคัญ รู้เท่าทันสื่อ รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ เท่าทันสื่อ โครงการประชาสัมพันธ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 12 พฤษภาคม 2567
วันที่ปรับปรุง metadata 12 มิถุนายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
อีเมลผู้ติดต่อ prd.plan62@gmail.com
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา ระบบบริหารแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์ PRD Planning and Budgeting Management System (PBMS)
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงานของรัฐ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
รูปแบบสื่อ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2024-04-25
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2024-05-25
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลดิบการประเมินผลการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv
รายงานผลการประเมินโครงการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ เยาวชน อายุ 15 - 25 ปี และประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มเป้าหมายรอง คือ ประชาชน อายุ 26...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
pdf
ข้อมูลดิบการประเมินการรับรู้ ความเข้าใจ ความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสาร การนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์ของกลุ่มเป้าหมาย...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
xlsx csv