ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด เช่น รายชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันที่ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล Website และรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาประจำนิติบุคคล เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7c128c0c-2a15-4067-8c72-a41f46ad57f9
คำสำคัญ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน EIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
อีเมลผู้ติดต่อ eiaonepthailand@onep.go.th
วัตถุประสงค์ อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการหรือประชาชนทราบว่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล เดือน
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(https://eia.onep.go.th/)
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://eia.onep.go.th/site/reporter
ภาษาที่ใช้ ไทย
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบการเชื่อมโยง Biz-Biz Biz-API Single Sign-On Hyperlink
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
สถิติจำนวนผู้ใช้บริการบนระบบ Biz Portal
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx
รายชื่องานบริการบนระบบ Biz Portal
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx