ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 ข้อมูลย่อย ได้แก่ 1. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดา และ 2. ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนิติบุคคล โดยมีรายละเอียด เช่น รายชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีที่อนุญาต เลขที่ใบอนุญาต อายุใบอนุญาต วันที่ได้รับอนุญาต วันหมดอายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล Website และรายชื่อผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบุคคลธรรมดาประจำนิติบุคคล เป็นต้น

Data source cannot be displayed.
ผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7c128c0c-2a15-4067-8c72-a41f46ad57f9
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นิติบุคคล บุคคลธรรมดา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้จัดทำ ผู้จัดทำรายงาน EIA รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใบอนุญาต
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานพิจารณาผู้มีสิทธิทำรายงาน
Contact Email eiaonepthailand@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อเป็นข้อมูลให้เจ้าของโครงการหรือประชาชนทราบว่านิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดารายใดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(https://eia.onep.go.th/)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://eia.onep.go.th/site/reporter
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์
Last update dataset : March 1, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาตผลิตไพ่ จำแนกตามพื้นที่
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api
ข้อมูลจำนวนใบอนุญาต จำแนกตามสินค้า (สุรา ยาสูบ ไพ่)
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api