การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Data source cannot be displayed.
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 566dda4d-aa00-49bf-8070-7edb79031050
คำสำคัญ กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ envfund@onep.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
xlsx
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
ประเภทโครงการ
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1992-07-28
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-10-26
ข้อมูลอ้างอิง ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ต้องมีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อปรับแผนปฏิบัติการเป็นระยะตามสถานการณ์ทั่วไป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
url csv xlsx
จำนวนเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มี 5 ด้าน ได้แก่ อากาศ (กลิ่นเหม็น/ฝุ่นละออง/เขม่าควัน) , เสียงและความสั่นสะเทือน, น ้า (น ้าเสีย/น ้าผิวดิน/น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
pdf
ข้อมูลโครงการย่อยมิติประเด็นรายพื้นที่ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 4 มิถุนายน 2566  
xlsx