การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Data source cannot be displayed.
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 566dda4d-aa00-49bf-8070-7edb79031050
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date October 5, 2023
Maintain date March 22, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envifund@onep.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format
  • CSV
  • XLS
xlsx
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL http://envfund.onep.go.th/graphic/description?itemId=45
Data Language ไทย
Last updated date 2023-12-26
Data release calendar 2023-08-10
First year of data (Statistical data) 2535
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) ไม่มี
Official Statistics No
High Value Dataset Show
Related
กลุ่มเครือข่ายพี่เลี้ยงของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่สามารถให้คำแนะนำในการเขียนข้อเสนอโครงการ ประกอบด้วย ชื่อเครือข่ายพี่เลี้ยง ในแต่ละภาค ที่อยู่ และช่องทางการติดต่อ...
Last update dataset : April 22, 2024  
csv xlsx
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : April 19, 2024  
csv
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)...
Last update dataset : April 19, 2024  
csv