การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน

Data source cannot be displayed.
การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 566dda4d-aa00-49bf-8070-7edb79031050
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags กองทุน กองทุนสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม / กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม
Contact Email envfund.sarabun@onep.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • อื่นๆ
เพื่อรวบรวมข้อมูลการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่โครงการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมข้อมูลจากโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี
Data Format XLS
xlsx
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
เป็นบัญชีรายการกฎหมายทั้งหมดของหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : February 12, 2023  
csv
กฎหมายแม่บท และกฎหมายลำดับรอง ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ลงเผยแพร่ในฐานข้อมูลกฎหมายของเว็บไซต์ ทส.
Last update dataset : February 12, 2023  
csv