ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น
คะแนนความนิยม
องค์กร : มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
facebook   twiter

ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Kamphaeng Phet Rajabhat University) เป็นการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลดิจิทัลโดยใข้เค้าร่างเมตาเดตาสำหรับดิจิทัลคอลเล็กชั่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตลอดจนสามารถเชื่อมโยงไปยังสารสนเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ แบบแผนที่ใช้ลงรายการดิจิทัลคอลเล็กชั่น คือ เมตาเดตาสำหรับดิจิทัลคอลเล็กชั่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (Digital Collections Metadata Schema: E-DCMS) ประกอบด้วย

หนังสือ/ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books/e-Textbooks) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Dissertation/Theses) งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Research) บทความทางวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Academic journal) รายงานการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Conference & Proceeding) เอกสารมาตรฐานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Standard) ฯลฯ

Data source cannot be displayed.
ฐานข้อมูลดิจิทัลคอลเล็กชั่น
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล d277eb55-3dad-4ff0-95b9-b6db34c7ad68
กลุ่มชุดข้อมูล ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
คำสำคัญ งานวิจัย ฐานข้อมูล ดิจิทัล บทความ วิทยานิพนธ์
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 5 มกราคม 2565
วันที่ปรับปรุง metadata 24 กุมภาพันธ์ 2565
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมลผู้ติดต่อ anucha_pu@kpru.ac.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล สัปดาห์
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รูปแบบการเก็บข้อมูล Database
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Creative Commons Attributions
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อการศึกษาค้นคว้าและบริการวิชาการ
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
-
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://arit.kpru.ac.th/ap/e-dcms/
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2018-03-20
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-01-05
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx
สถานประกอบการ หมายถึง สถานที่หรือส่วนของสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและอยู่ในที่ ตั้งที่แน่นอน ไม่ว่ากิจกรรมนั้นจะดำเนินงานโดยบุคคลที่เป็นเจ้าของ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv
ICT คือ เทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศ การสื่อสาร เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวมการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล การพิมพ์ การสร้างงาน การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มิถุนายน 2567  
csv json xlsx