ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มองโกเลีย สาธารณรัฐเปรู และ สาธารณรัฐตุรกี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การศึกษา และฝึกอบรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการนำมาใช้ประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สดช. ได้มีเข้าไปมีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานงานและกิจกรรมภายใต้อนุสัญญา APSCO
ทั้งนี้ ชุดข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 64f30efe-31e5-4f52-ac22-2712a90b7743
คำสำคัญ Expert Group Meeting Training อบรม เทคโนโลยีอวกาศ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 19 กรกฎาคม 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 3 มีนาคม 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ชื่อผู้ติดต่อ กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
อีเมลผู้ติดต่อ space@onde.go.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ไม่ทราบ
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://datacatalog.onde.go.th/dataset/dcb15-1-1/resource/62517b52-f7a7-4795-9f71-c1423037ecd9/
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-08-10
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-10
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
csv xlsx
จำนวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร (สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราจำจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร (ภาพรวม) ตั้งแต่...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 เมษายน 2567  
xls