ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ประเทศไทยได้เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับอีก 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มองโกเลีย สาธารณรัฐเปรู และ สาธารณรัฐตุรกี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การศึกษา และฝึกอบรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการนำมาใช้ประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สดช. ได้มีเข้าไปมีบทบาทในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานงานและกิจกรรมภายใต้อนุสัญญา APSCO
ทั้งนี้ ชุดข้อมูลนี้ เป็นข้อมูลสรุปการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้กรอบความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 64f30efe-31e5-4f52-ac22-2712a90b7743
Tags Expert Group Meeting Training อบรม เทคโนโลยีอวกาศ
Visibility Public
Dataset create date January 12, 2023
Maintain date January 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
Contact Email space@onde.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กองกิจการอวกาศแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศ
URL https://datacatalog.onde.go.th/dataset/dcb15-1-1/resource/62517b52-f7a7-4795-9f71-c1423037ecd9/
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-08-10
Last updated date 2022-08-10
High Value Dataset Show
Related
ข้อมูลการอบรมของเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานเขตพระนคร
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx
โลจิสติกส์ หมายถึง กระบวนการทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การดำเนินการ และการควบคุมการทำงานขององค์กร...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv xlsx