รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

รายงานสรุปผลดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของพลังงานกับการดำเนินชีวิต นโยบายและแผนพลังงานของรัฐและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มแกนนำ/ผู้นำ กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด และนักสื่อสารด้านพลังงาน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าฐาน

Data source cannot be displayed.
รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล 7282818b-c5c0-48e2-8c99-988ea966532a
คำสำคัญ รายงานเจตคติ สร้างความรู้ความเข้าใจ สื่อสารด้านพลังงาน เจตคติ
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 4 มิถุนายน 2566
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ชื่อผู้ติดต่อ กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
อีเมลผู้ติดต่อ nuclear@energy.go.th
วัตถุประสงค์
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
แหล่งที่มา กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Text
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ภาษาที่ใช้ ไทย
ข้อมูลอ้างอิง ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 สิงหาคม 2566  
xls .xlsx xlsx