รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

รายงานสรุปผลดำเนินโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน เข้าใจความสำคัญและจำเป็นของพลังงานกับการดำเนินชีวิต นโยบายและแผนพลังงานของรัฐและพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน 6 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กลุ่มเยาวชนในโรงเรียน กลุ่มเยาวชนนอกโรงเรียน กลุ่มแกนนำ/ผู้นำ กลุ่มประชาชน/กลุ่มอาชีพต่างๆ หน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัด และนักสื่อสารด้านพลังงาน ในพื้นที่ยุทธศาสตร์โรงไฟฟ้าฐาน

Data source cannot be displayed.
รายงานโครงการการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการสื่อสารด้านพลังงานเพื่อเจตคติที่ดีต่อการขับเคลื่อนงานพลังงานในชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 7282818b-c5c0-48e2-8c99-988ea966532a
Tags รายงานเจตคติ สร้างความรู้ความเข้าใจ สื่อสารด้านพลังงาน เจตคติ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 4, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
Contact Person กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
Contact Email nuclear@energy.go.th
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน
Data Format
  • Text
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Language ไทย
Reference Data Yes
High Value Dataset Show
Related
การจัดการอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์ ความรู้ ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
Last update dataset : August 7, 2023  
xls .xlsx xlsx