เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป - Open Government Data of Thailand
ขนาดตัวอักษร |    
เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
คะแนนความนิยม
องค์กร : กรมอนามัย
facebook   twiter

เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นกลไกและเครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการเรียนรู้ มีการประเมินและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การลดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชนที่จะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ โดยมีประเด็นที่ให้การรับรอง 9 ประเด็นหลัก คือ 1. การจัดการสุขาภิบาลอาหาร 2. การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค
3. การจัดการสิ่งปฏิกูล 4. การจัดการมูลฝอย
5. การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 6. การจัดการเหตุรำคาญ 7. การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 8. การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ 9. การบังคับใช้กฎหมาย

Data source cannot be displayed.
เทศบาลมีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA) ระดับพื้นฐานขึ้นไป
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
วันที่สร้างไฟล์/ลิงก์ข้อมูลใน catalog
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
รายละเอียด
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีที่เริ่มต้นจัดทำเนื้อหาข้อมูล
ปีล่าสุดที่จัดทำเนื้อหาข้อมูล
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
สถิติทางการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล b3b5b81a-2be7-427d-8ccb-c0519a07f895
คำสำคัญ EHA ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เทศบาล
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
วันที่สร้าง metadata 4 มิถุนายน 2566
วันที่ปรับปรุง metadata 12 เมษายน 2567
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
อีเมลผู้ติดต่อ env.anamai@gmail.com
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ จังหวัด
แหล่งที่มา กรมอนามัยรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาล : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • JSON
  • PDF
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
สัญญาอนุญาต Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
URL ข้อมูลเพิ่มเติม https://dashboard.anamai.moph.go.th/dashboard/ehabasic?year=2021
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงชุดข้อมูล (ทั้งหมดหรือบางส่วน) 2022-08-30
วันที่เผยแพร่ชุดข้อมูล 2020-06-30
ปีที่เริ่มต้นจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2562
ปีล่าสุดที่จัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2565
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ร้อย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่มี
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ไม่ใช่
สถิติทางการ ไม่ใช่
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง ไม่แสดง
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขฉบับที่ 1/2566 กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 17 เมษายน 2567  
api
ข้อมูลการจัดสรรค่าภาคหลวงให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเฉพาะแหล่งบนบกที่เผยแพร่บน website www.dmf.go.th
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 12 มีนาคม 2567  
xlsx
ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพงตึก
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 29 มิถุนายน 2566  
api