ขนาดตัวอักษร |    
กรมอนามัย
หน่วยงานระดับกรม กรมอนามัย
พบ 24 ชุดข้อมูล
เรียงโดย :
จัดเก็บข้อมูลรายไตรมาส กลุ่มเป้าหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 76 จังหวัด ผู้ใช้ข้อมูล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
จำนวนตัวอย่างน้ำบริโภคที่สุ่มเก็บจากพื้นที่เป้าหมาย และตรวจเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ตามเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 (https://moph.cc/cjpGUMqkg)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
ฐานข้อมูลการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วย 1.ข้อมูลการลงทะเบียนอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ในพื้นที่รับผิดชอบของระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
การตายมารดา หมายถึง การตายของมารดาไทยตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ คลอด และหลังคลอด ภายใน 42 วัน ไม่ว่าอายุครรภ์จะเป็นเท่าใดหรือการตั้งครรภ์ที่ตำแหน่งใด...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เป็นข้อมูลการประเมินเทศบาลที่มีการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
การที่มารดาที่มีสัญชาติไทยคลอดทารกออกมาโดยวิธีใดก็ตาม และไม่คำนึงถึงระยะเวลาของการตั้งครรภ์ โดยที่ทารกที่คลอดออกมานั้นจะต้องมีการหายใจหรือแสดงอาการที่บ่งว่ามีชีวิต เช่น...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
xls
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วันภาวะผอม หมายถึง น้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เป็นข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่สถานบริการ สธ.นำเข้าในระบบรายงาน HDC
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการประเมินโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital ประกอบด้วยประเด็น G: GARBAGE การจัดการขยะ R: RESTROOM การพัฒนาส้วมสะอาด E: ENERGY...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json pdf
เป็นข้อมูลติดตามและเฝ้าระวังการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็กในเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี โดยดูจากบันทึกข้อมูลการได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการจัดทำแผนการดูแลผู้สูงอายุ หรือ Care Plan ต่อผู้สูงอายุในระบบโปรแกรม Long Term Care 3C
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการลงทะเบียน Care Manager ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม Long Term Care 3C รายเขตสุขภาพ , รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
“สถานประกอบกิจการ” หมายถึง สถานประกอบกิจการ หรือสถานที่สาธารณะ ซึ่งประชาชนใช้บริการในชีวิตประจำวัน หรือสถานที่ที่มีการรวมกันของกลุ่มคน...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
json
ทารกแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 6 เดือน หมายถึง ทารกแรกเกิดจนถึง 5 เดือน 29 วันในเขตรับผิดชอบทั้งหมดกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน หมายถึง เด็กแรกเกิดต่ำกว่า 6 เดือน (แรกเกิดจนถึง 5...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเตี้ย หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงน้อยกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
ข้อมูลการลงทะเบียน Care Giver ที่ขึ้นทะเบียนในโปรแกรม Long Term Care 3C รายเขตสุขภาพ , รายจังหวัด
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน หมายถึง น้ำหนักมากกว่ามาตรฐาน เมื่อเทียบกับกราฟการเจริญเติบโต...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์ภาวะโลหิตจางในกลุ่มเด็กอายุ 6 - 12 เดือน โดยดูจากค่าฮีมาโตคริตหรือฮีโมโกลบินที่ไม่รวมการมารับบริการในกรณีเจ็บป่วย ที่ได้จากการบันทึกลงในโปรแกรมสำเร็จรูป...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url
เด็กอายุ 0 - 5 ปี หมายถึง เด็กแรกเกิด - อายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน สูงดี หมายถึง ความยาวหรือส่วนสูงอยู่ในระดับสูงตามเกณฑ์ขึ้นไป (สูงตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง หรือสูง)...
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 27 กุมภาพันธ์ 2565  
url