ขนาดตัวอักษร |    
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2565
คะแนนความนิยม
องค์กร : สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
facebook   twiter

จังหวัดนครราชสีมา ได้ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับทบทวน งบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) (ผลจากการประชุมคณะกรรมการบูรณาการ นโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563) โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีรวมทั้งทิศทาง การพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาประกอบการพิจารณา จัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

Data source cannot be displayed.
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ 2565
มุมมอง :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
ข้อมูลทรัพยากร : {{cur_meta.name}}
วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
วันที่สร้างทรัพยากร
รูปแบบของไฟล์ชุดข้อมูล
รหัสทรัพยากรข้อมูล
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสชุดข้อมูล a11c2c27-4a7e-4044-a495-19590e146778
วันที่สร้างชุดข้อมูล 4 มีนาคม 2564
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา
ป้ายกำกับ แผนพัฒนาจังหวัด
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
อีเมลผู้ติดต่อ gov_office@nakhonratchasima.mail.go.th
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายปี
High Value Dataset ไม่แสดง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 9 กรกฎาคม 2564
สัญญาอนุญาต DGA Open Government License
ชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แผนพัฒนาจังหวัดสตูล ปี 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf
แผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 5 ปี พ.ศ 2561-2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 9 กรกฎาคม 2564  
pdf