Text Size | A   A   A
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
16 datasets found
Order by :
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Last update dataset : October 26, 2021  
jpg
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Last update dataset : October 21, 2021  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Last update dataset : October 19, 2021  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Last update dataset : October 15, 2021  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2564
Last update dataset : October 3, 2021  
jpg
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : September 21, 2021  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กันยายน 2564
Last update dataset : September 21, 2021  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Last update dataset : September 13, 2021  
jpg
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Last update dataset : August 23, 2021  
jpg pdf
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน สิงหาคม 2564
Last update dataset : August 16, 2021  
jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
Last update dataset : August 5, 2021  
jpg rdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 2/2564
Last update dataset : August 5, 2021  
jpg pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
Last update dataset : July 21, 2021  
pdf jpg
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน มิถุนายน 2564
Last update dataset : July 20, 2021  
jpg pdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว ปี 2564 ไตรมาส 1/2564
Last update dataset : July 19, 2021  
pdf jpg
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2564
Last update dataset : July 19, 2021  
pdf jpg