สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ส่วนกลาง:ระดับกรม
16 datasets found
Order by :
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้ในการตรวจสอบ วิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน สร้างความเสียหายแก่ราชการ...
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx pdf
ระเบียบ กฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระทำการทุจิตหรือประพฤติมิชอบ
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx pdf
ช่องทางการร้องเรียน กรณีวิธีปฏิบัติหรือการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน สร้างความเสียหายแก่ราชการ...
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx
ช่องทางการร้องเรียนโครงการของรัฐที่กำหนดวงเงินสูงเกินจริงหรือไม่คุ้มค่า
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ส่งแผนบริหารความเสี่ยงด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายและการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ส่งแผนบริหารความเสี่ยงด้านโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
สถิติการรายงานแผนความเสี่ยงแยกตามประเภทหน่วยงาน จำแนกตามด้านความเสี่ยงการทุจริตหรือประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
ด้านความเสี่ยงการทุจริตหรือประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่ใช้ในการตรวจสอบโครงการรัฐที่กำหนดวงเงินสูงเกินจริงหรือไม่คุ้มค่า
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx pdf
หน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ส่งแผนบริหารความเสี่ยงด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
สถิติการรายงานแผนความเสี่ยงรายหน่วยงานระดับกระทรวง จำแนกตามด้านความเสี่ยงการทุจริตหรือประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Last update dataset : August 12, 2023  
xlsx
คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (Corruption Risk Assessment) การขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพ...
Last update dataset : July 12, 2023  
pdf
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx
ชุดข้อมูลแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแสดงการใช้งบประมาณ และงบประมาณคงเหลือตามหมวดหมู่ต่างๆ
Last update dataset : October 31, 2021  
csv xls xlsx