Text Size | A   A   A
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
facebook   twiter

ชุดข้อมูลแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.ในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งแสดงการใช้งบประมาณ และงบประมาณคงเหลือตามหมวดหมู่ต่างๆ

Data source cannot be displayed.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ท.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e5b4bad9-ab37-4d5e-9b46-1d34680d2ef6
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags งบประมาณ ป.ป.ท. วงเงิน สำนักงาน
Visibility Public
Dataset create date October 14, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนักสิทธิ์ อึ่งสกุล (025026670 - 80 ต่อ 1303)
Contact Email naksit.u@pacc.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลแสดงสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีรายละเอียดหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนสูงสุดจำนวน 5 หน่วยงาน
Last update dataset : July 27, 2022  
xlsx
ชุดข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv xlsx doc
งบประมาณของโครงการที่แสดงรายละเอียดเป็นจำนวนเงินของแต่ละกิจกรรม
Last update dataset : July 25, 2022  
csv pdf xlsx