องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
ส่วนท้องถิ่น:องค์การบริหารส่วนตำบล
2 datasets found
Order by :
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
Last update dataset : October 31, 2021  
url pdf
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf url