Text Size | A   A   A
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
29 datasets found
Order by :
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2565
Last update dataset : March 21, 2022  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนกุมภาพันธ์)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนมกราคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนพฤศจิกายน)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนตุลาคม)
Last update dataset : March 3, 2022  
xls
รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนธันวาคม 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนตุลาคม 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกันยายน 2564
Last update dataset : February 25, 2022  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนสิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf