Text Size | A   A   A
สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม
17 datasets found
Order by :
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนสิงหาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนสิงหาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกรกฎาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม รายไตรมาส
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนมิถุนายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนพฤษภาคม)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนเมษายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมีนาคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดมหาสารคาม ประจำเดือนมกราคม 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf