Text Size | A   A   A
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานระดับกรม
8 datasets found
Order by :
เป็นข้อมูลจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS ที่ผ่านการประมวลผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเก็บในรูปแบบ Excel...
Last update dataset : February 27, 2022  
xlsx
ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการใช้ข้อมูลค่าระดับความสูงเชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP:...
Last update dataset : February 27, 2022  
เป็นข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศ ที่ผ่านการประมวลผลปรับแก้ความถูกต้อง จัดเก็บในรูปแบบ PDF,Excel ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสภาพอากาศ และบริการประชาชน
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf,csv
ข้อมูลการติดตามพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย จากดาวเทียม ทั่วประเทศ จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ...
Last update dataset : February 27, 2022  
pdf
เป็นข้อมูลเสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม NPP จัดเก็บในรูปแบบ Excel หรือ GeoTiff ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และบริการประชาชน
Last update dataset : February 27, 2022  
tif
ข้อมูลสรุปสถานภาพทางทะเล วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานภาพทางทะเล และบริการประชาชน
Last update dataset : February 27, 2022  
jpeg
เป็นข้อมูลต้นทางจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลจุดความร้อน
Last update dataset : February 27, 2022  
hdf
เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในรอบ 1 ปี จัดเก็บในรูปแบบ Shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู...
Last update dataset : February 27, 2022  
zip