สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
4 datasets found
Order by :
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร จำนวนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
ทำเนียบสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลบุรีประจำปี 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf