กรมการกงสุล - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมการกงสุล
ส่วนกลาง:ระดับกรม
5 datasets found
Order by :
สถิติการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : September 22, 2023  
xlsx csv api
ข้อมูลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และการยืมเงินทดลองราชการ
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลการรับรองนิติกรณ์เอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของ สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ
Last update dataset : March 3, 2023  
xlsx csv
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564
Last update dataset : December 17, 2021  
csv xlsx