Text Size | A   A   A
กรมการกงสุล
หน่วยงานระดับกรม
5 datasets found
Order by :
จำนวนการให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางทุกประเภท จำแนกรายสำนักงานหนังสือเดินทาง
Last update dataset : June 22, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลการรับรองนิติกรณ์เอกสาร กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
Last update dataset : June 22, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลรายชื่อคนไทยในต่างประเทศที่ได้ทำการยืมเงินราชการ
Last update dataset : June 13, 2022  
xlsx csv
สถิติการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ของ สอท./สกญ. และ สนง.การค้าฯ
Last update dataset : March 17, 2022  
xlsx csv
ข้อมูลการลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (ทางอากาศ) Thailand's Certificate of Entry : COE เริ่มใช้งานตั้งแต่ 1 พฤษจิกายน 2563 สิ้นสุดโครงการ 31 ตุลาคม 2564
Last update dataset : December 17, 2021  
csv xlsx