Text Size | A   A   A
Groups : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
รหัสมาตรฐานประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI)  (ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำศัพท์ว่า ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ))...
Last update dataset : January 2, 2020  
rdf csv xlsx pdf
รหัสมาตรฐานประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI)  (ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำศัพท์ว่า ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ))...
Last update dataset : January 2, 2020  
rdf xlsx pdf csv
รหัสมาตรฐานประจำทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัล (Digital Object Identifier – DOI)  (ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติคำศัพท์ว่า ตัวระบุวัตถุดิจิทัล (ดีโอไอ))...
Last update dataset : January 2, 2020  
rdf xlsx csv
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นกลไกสนับสนุนและ ส่งเสริมการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ...
Last update dataset : January 2, 2020  
xlsx
รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (1)
Last update dataset : January 2, 2020  
csv
ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง...
Last update dataset : January 2, 2020  
xls xlsx
รวมเทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอดของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Last update dataset : January 2, 2020  
xls
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (SAR)
Last update dataset : January 2, 2020  
docx xlsx
ข้อมูลจากการวิจัยจากฐานข้อมูล เช่น เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูลนักวิจัย ข้อมูลผลงานนักวิจัย ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ข้อมูลผลการปฏิบัติงานราชการ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง...
Last update dataset : January 2, 2020