Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง...
Last update dataset : June 1, 2021  
csv api
จำนวนนักศึกษาปัจจุบัน จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ระดับการศึกษา และเพศ โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา...
Last update dataset : June 1, 2021  
csv api
จำนวนบุคลากรทั้งหมด จำแนกตามประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน และคุณวุฒิสูงสุด โดยสรุปจากข้อมูลรายบุคคลที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย...
Last update dataset : June 1, 2021  
csv api
ที่ตั้งโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Last update dataset : March 23, 2021  
xlsx api
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
Last update dataset : March 23, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาในประเทศไทย
Last update dataset : March 23, 2021  
csv
รายละเอียด ข้อมูล 10 มิถุนายน 2563 - จำนวนนักเรียน - จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา
Last update dataset : March 9, 2021  
rar
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 1/2563
Last update dataset : February 16, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัะดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ข้อมูล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : February 15, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : February 15, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ข้อมูลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : February 15, 2021  
csv xlsx
จำนวนนักเรียนพักนอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : February 15, 2021  
csv
จำนวนนักเรียนขาดแคลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ภาคเรียนที่ 2/2563
Last update dataset : February 15, 2021  
csv
ข้อมูล ที่อยู่ พิกัด ระดับวามสูงจากน้ำทะเล ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : February 9, 2021  
xlsx
ข้อมูลจำนวนนักเรียนประจำพักนอน จำแนกตามชั้นและลักษณะที่พัก ภาคเรียนที่ 1-2563
Last update dataset : February 9, 2021  
xlsx
ผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายโรง ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562
Last update dataset : February 9, 2021  
xlsx
ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายโรง ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562
Last update dataset : February 9, 2021  
xlsx
ผลสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รายโรง ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 2562
Last update dataset : February 9, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ ในสังกัด สพป.ตาก เขต 1
Last update dataset : February 5, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
Last update dataset : February 5, 2021  
xlsx