Text Size | A   A   A
Groups : การศึกษา
รายชื่อสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
Last update dataset : February 4, 2021  
xlsx
ข้อมูลนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียน แยกอำเภอ ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภารเรียน 1/2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียน แยกชั้นเพศ รายโรง ภาคเรียน 1/2563 ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
csv xlsx
ข้อมูลนักเรียนแยกชั้น รายอำเภอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
ข้อมูลนักเรียนแยกชั้น รายโรง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จัดเก็น 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
ข้อมูลนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภารเรียน 1/2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
ข้อมูลนักเรียนห้องเรียนสาขา แยกชั้น แยกโรงเรียนหลัก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียน 1/2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภาคเรียนที่ 1/2563 จัดเก็บเ 10 กรกฎาคม 2563
Last update dataset : February 3, 2021  
xlsx
วิทยาลัยการอาชีพเบตงเป็นสถานศึกษาสังกัดสักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2537 โดยเริ่มดำเนินการสร้างในปีงบประมาณ 2539...
Last update dataset : February 3, 2021  
api
ข้อมูลร้อยละชาติพันธ์นักเรียน ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
Last update dataset : February 2, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกตามการเดินทาง ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนขาดแคลน ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xls
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนครูแยกตามตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนครูแยกตามประเภทตำแหน่ง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนพิการ ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา ปีการศึกษา 2563 เทอม 2 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี - สระบุรี)
Last update dataset : January 21, 2021  
xlsx