Text Size | A   A   A
Groups : เมืองและภูมิภาค
“ประเทศไทยมีกี่ภาค?” เป็นคำถามที่ดูเรียบง่าย แต่ในความเป็นจริง ประเทศไทยมีการแบ่งภูมิภาคที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ สพร....
Last update dataset : September 14, 2021  
xlsx json csv docx pdf
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : June 16, 2021  
pdf xlsx