Text Size | A   A   A
Groups : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)
Last update dataset : June 2, 2022  
url
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
จำนวนเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนจุดตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีการตรวจวัดค่า BOD ในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ค่า BOD เฉลี่ยของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนจุดตรวจวัดแหล่งน้ำผิวดิน ที่มีการตรวจวัดค่า BOD ทั้งหมดในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
แผนการบูรณาการการบริหารจัดการขยะร่วมกันกับพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
แผนงาน/โครงการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตรายของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้และความเข้าใจในการจัดการปัญหาขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนสมาชิกของเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนเครือข่ายชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
จำนวนชุมชนที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาระบบ เทคโนโลยีการกำจัด แปรรูปขยะในจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
พื้นที่ที่มีปัญหาขยะของจังหวัดปราจีนบุรี
Last update dataset : October 31, 2021  
api
ชุดข้อมูลระดับน้ำจากระบบโทรมาตรทั่วประเทศของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) จำนวน 313 สถานี Water Level batch data from Telemetering System owner by Hydro Informatics...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf