ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air and Noise Quality) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air and Noise Quality)
Rating
Organizations : กรมควบคุมมลพิษ
facebook   twiter

เว็บไซต์ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air Quality and Noise)

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลคุณภาพอากาศและระดับเสียง (Air and Noise Quality)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 93f1a4e6-cdde-48c8-8215-39a2568e9cff
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags คุณภาพอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับเสียง สิ่งแวดล้อม
Visibility Public
Dataset create date September 10, 2020
Maintain date June 2, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person จักรพันธ์ หมอยาดี
Contact Email Jakrapan.m@pcd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition เปิดให้ผู้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลค่าพารามิเตอร์อากาศที่ตรวจวัดรายชั่วโมง และย้อนหลัง 30 วัน
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การดำเนินงานของหน่วยสถิติในการผลิตและการเผยแพร่ข้อมูลสถิตินั้น สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือการจัดระบบการนำเสนอข้อมูลสถิติ โดยมีการจัดประเภทสาขาสถิติขึ้น...
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf xlsx
ชุดข้อมูลผลการดำเนินงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำบนพื้นที่สูง
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
โครงการจัดทำฐานข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อแก้ไข ปัญหาวิกฤตฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (The project of integrated database...
Last update dataset : May 12, 2024  
url shp