Text Size | A   A   A
Groups : งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
โครงสร้างงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
Last update dataset : October 31, 2021  
xls pdf
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายวันที่ : วันที่ 30 กันยายน 2561 หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตัวเลขที่ปรับลดจาก พ.ร.บ.ที่ประกาศใช้จำนวน 984,000 ล้านบาท 2....
Last update dataset : October 31, 2021  
csv pdf
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf