Datasets - Open Government Data of Thailand
2 datasets
Order by
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 (730 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2561-2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
url pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโส่ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (594 )

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 องค์การบิหารส่วนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

Last update dataset : October 31, 2021
การเมืองและการปกครอง
pdf url