ที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งศูนย์กำจัดขยะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0199eb7f-6726-4947-8f98-e11652e82ae1
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพมหานคร ขยะ ที่ตั้ง ศูนย์กำจัดขยะ
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลตำแหน่งการจัดวางทุ่นกักขยะ สำหรับดักเก็บขยะปากแม่น้ำ เพื่อการบริหารจัดการขยะจากต้นน้ำก่อนออกสู่ทะเล
Last update dataset : May 12, 2024  
xlsx csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xlsx
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv