Text Size | A   A   A
ข้อมูลนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียน รายโรง ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภารเรียน 1/2563
Rating
Organizations : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
facebook   twiter

ข้อมูลนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภารเรียน 1/2563 จัดเก็บ 10 กรกฏาคม 2563

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนักเรียนไม่มีหลักฐานทางทะเบียน รายโรง ของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ภารเรียน 1/2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b4e8ec3b-a8b5-4a7e-a8e9-34bdbf5cbaa1
Groups การศึกษา
Tags การศึกษา
Visibility Public
Dataset create date February 1, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายศุภกิจ ภู่จันทร์
Contact Email tak2itec@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 15-49 ปี 2. อัตราการรู้หนังสือของผู้ชายอายุ 15-49 ปี
Last update dataset : December 2, 2021  
json csv
ข้อมูลศูนย์การเรียนรู้ จากการรายงานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO)
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx
ข้อมูลสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
Last update dataset : October 31, 2021  
xlsx