สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานระดับกรม
43 datasets found
Order by :
จำนวนโรงเรียน-จำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-รายเขตพื้นที่การศึกษา-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : September 12, 2023  
json
จำนวนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
Last update dataset : September 12, 2023  
json
รายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใมีอินเทอร์เน็ตใช้ประเภทต่าง ๆ
Last update dataset : September 12, 2023  
json
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามประเภท-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : September 12, 2023  
json
จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดจำนวนนักเรียน-ปีการศึกษา-2563
Last update dataset : September 12, 2023  
json
รายชื่อโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
Last update dataset : September 12, 2023  
json
รายชื่อโรงเรียนที่มีไฟฟ้า-ไม่มีไฟฟ้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Last update dataset : September 12, 2023  
json
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ ตำแหน่ง และวิทยฐานะ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ และระดับการศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ ช่วงอายุ เพศ และระดับการศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ การศึกษาภาคบังคับ จำแนกตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามเพศ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ การศึกษาภาคบังคับ จำแนกตามเพศ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
งบประมาณที่จ้าง หมายถึง งบประมาณที่จ้างด้วยงบ ประมาณของ สพฐ. หรือ เป็นงบประมาณที่จ้างด้วยรายได้สถานศึกษา
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามส่วนราชการ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามสาขาวิชาที่จบ
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอีก 10 ปี จำแนกตามตำแหน่ง
Last update dataset : June 4, 2023  
json
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง และวิทยฐานะ
Last update dataset : June 4, 2023  
json