Text Size | A   A   A
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564
Rating
Organizations : สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว
facebook   twiter

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Data source cannot be displayed.
ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดสระแก้ว ประจำเดือน ตุลาคม 2564
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a6635ceb-bcca-44c5-b593-83b91e4494e9
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Visibility Public
Dataset create date October 19, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อรวรรณ คู่เทียม
Contact Email orawan.kho@mail.cgd.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
หนี้ที่กระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจกู้ หรือหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน แต่ไม่รวมถึงหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินโดยกระทรวงการคลังมิได้ค้ำประกัน
Last update dataset : December 3, 2021  
csv rdf xlsx
รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
Last update dataset : October 31, 2021  
pdf
สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนกันยายน)
Last update dataset : October 31, 2021  
xls