ที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร

สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สวนสาธารณะหลักที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. สามารถรอบรับและให้บริการประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดประเภทและข้อจำกัดการใช้ 2.มีพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป 3.มีพันธุ์ไม้หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคทางวิชาการในการดูแลเป็นพิเศษ มีการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับหมุดเวียนตลอดปี และมีเรือนเพาะชำพันธุ์ไม้ 4.มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งส่วนนันทนาการและการกีฬา เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ ฯลฯ มีส่วนของการศึกษาหาความรู้ เช่น ห้องสมุดประชาชน สวนพฤกษศาสตร์ 5.มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้บริการประชาชน 6.มีจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการอย่างต่ำวันะ 200 คน ซึ่งจะมีความแตกต่างจากคำนิยามพื้นที่สีเขียว โดยที่พื้นที่สีเขียว หมายถึง สวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น 7 ประเภท คือ 1.สวนหย่อมขนาดเล็ก -มีขนาดพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1 กิโลเมตร -การให้บริการระยะเดินถึงใช้เวลา 5-10 นาที -การกระจายตัวของสวน ควรอยู่ในระยะเดินเท้า มีการเข้าถึงโดยสะดวกและไม่ควรต้องข้ามถนน -อาจอยู่ระหว่างอาคารหรือกลุ่มอาคาร -มีแนวทางการพัฒนาโดยอาศัยที่เว้นว่างขนาดเล็ก ที่ทิ้งร้าง -เหมาะสำหรับย่านที่มีครอบครัวมาก -ใช้เป็นที่สำหรับเด็กเล่น ที่ออกกำลังกาย และสังสรรค์พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนวัยต่างๆ 2.สวนหมู่บ้าน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 2 ไร่ แต่ไม่เกิน 25 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 1-3 กิโลเมตร -เป็นสวนสำหรับประชาชนผู้อยู่อาศัยในละแลกบ้านนั้น -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 3.สวนชุมชน -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 25 ไร่ แต่ไม่เกิน 125 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบประมาณ 3-8 กิโลเมตร -มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มมากกว่าสวนระดับที่ 1 และระดับที่ 2 มีที่เล่นกีฬา -มีพื้นที่สำหรับการพักผ่อนแบบเพลิดเพลินกับสิ่งสวยงาม เช่น ไม้ดอกไม้ประดับ 4.สวนระดับย่าน -ขนาดพื้นที่มากกว่า 125 ไร่ แต่ไม่เกิน 500 ไร่ -รัศมีบริการเป็นวงรอบมากกว่า 8 กิโลเมตรขึ้นไป -การให้บริการผู้อยู่ใกล้มาด้วยการเดิน ผู้ที่อยู่ไกลเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน รถยนต์ -มีสิ่งอำนวยความสะดวกบางอย่างที่ไม่มีในสวนระดับที่ 1,2 และ 3 เช่น บริเวณปิกนิก ที่จอดรถ ลานอเนกประสงค์ บริเวณที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ สระเล่นเรือ จักรยาน บึงตกปลา ลำธาร 5.สวนระดับเมือง -มีขนาดพื้นที่มากกว่า 500 ไร่ขึ้นไป -รัศมีบริการเป็นวงรอบแก่คนทั้งเมืองและพื้นที่ใกล้เคียง ในเขตอิทธิพลของเมือง -มีลานกว้างสำหรับการจัดงานประเพณี -ผู้มาใช้บริการเดินทางมาจากทั่วกรุงเทพมหานคร และใช้เวลาพักผ่อนนานกว่าครึ่งวัน -มีกิจกรรมในสวนที่หลากหลาย และเน้นหนักไปทางด้าน Active Recreation นอกเหนือจากิจกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในสวนระดับล่าง เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ตื่นเต้น ดึงดูดใจ 6.สวนถนน -สวนใหล่ทางหรือทางจักรยาน -สวนเกาะกลาง -สวนทางแยก 7.สวนเฉพาะทาง -ไม่จำกัดขนาด เช่น สวนอนุสาวรีย์ ลานอเนกประสงค์ สวนประวัติศาสตร์ สวนวัฒนธรรม เช่น สวนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สวนหย่อมลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ฯลฯ

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 21bec4a3-22e7-4ad7-9b0c-370d7c37d799
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง สวน สวนสาธารณะ
Visibility Public
Dataset create date August 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xlsx
เอกสารแสดงชุดข้อมูลทรัพยากรพื้นฐานด้านสุขภาพจิตของเขตสุขภาพที่ 13 เช่น รายชื่อสถานพยาบาล, จำนวนจิตเเพทย์, นักจิตวิทยา, พยาบาลจิตเวช เป็นต้น
Last update dataset : April 12, 2024  
csv
เอกสารแสดงข้อมูลของพื้นที่ ที่เข้าร่วมบูรณาการการดำเนินงานสุขภาพจิตในระบบปฐมภูมิ กับกลุ่มวัยต่างๆ ของเขตสุขภาพที่ 13
Last update dataset : April 12, 2024  
csv