ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้งโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 296f32c6-8c7e-4a54-ade0-0913d35d3168
Groups สาธารณสุข
Tags กรุงเทพมหานคร ที่ตั้ง โรงพยาบาล
Visibility Public
Dataset create date August 13, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ประเภทสถานที่สำคัญในมาตราส่วน 1:4,000 ได้แก่ วัด, โรงพยาบาล, โรงเรียน, อบต., สถานที่ราชการ, ศาลาอเนกประสงค์
Last update dataset : June 4, 2023  
csv shp word arcgis rest services
จำนวนสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx csv
โครงการสำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน เป็นโครงการที่สำรวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนที่อยู่ในคุ้มรวมทุกแห่ง กรอบตัวอย่างรายชื่อโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ...
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf