Text Size | A   A   A
ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ของจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2563
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

เป็นข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ โดยแยกเป็นรายอำเภอและชนิดของสัตว์น้ำที่จับได้ รวบรวมโดยสำนักงานประมงจังหวัดยะลา

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลแสดงปริมาณสัตว์น้ำจืดที่จับได้ของจังหวัดยะลา ประจำปี พ.ศ.2563
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 04d2bca1-3676-4143-9849-17df3da31c04
Groups สถิติทางการ
Tags ข้อมูลสถิติ สัตว์น้ำกรมประมง
Visibility Public
Dataset create date June 8, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person พรกมล หนูจันทร์
Contact Email fpo-yala@dof.in.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นอัตราส่วนที่วิเคราะห์ว่าธุรกิจมีสินทรัพย์หมุนเวียนคิดเป็นกี่เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ทำให้ทราบถึงความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้น และสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้น
Last update dataset : April 11, 2022  
xlsx
ข้อมูลจำนวนสถิติการตรวจชันสูตรพลิกศพ จากระบบศูนย์ข้อมูลกลางการให้บริการ และตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ FSSC
Last update dataset : March 25, 2022  
csv
ระบบฐานข้อมูลสัตว์น้ำของไทย จัดทำโดยกรมประมง จัดเก็บข้อมูลแยกตามวงศ์ของสัตว์น้ำ และชนิดสัตว์น้ำ (ปลาน้ำจืด ปลาชายฝั่ง ปลาทะเล ปลาจัดการ ปูน้ำจืด ปูชายฝั่ง ปูทะเล ปูจัดการ...
Last update dataset : January 6, 2022  
csv