Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 จำแนกตามอายุและเขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 724d08f4-19e4-4dcd-8986-d576370ddf90
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร ประชากร
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย รายละเอียดการควบคุมการเปิดเผยข้อมูล เช่น เทคนิคที่ใช้ในการปกปิดข้อมูล รายการตัวแปรที่ปกปิด...
Last update dataset : March 10, 2022  
xls
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดการจัดเตรียมแผนการจัดทำสถิติเพื่อขออนุมัติผลิตสถิติเช่น ข้อเสนอโครงการหรือแผนคำของบประมาณ
Last update dataset : March 10, 2022  
pdf
อายุเฉลี่ยของประชากรเมื่อเปลี่ยนสถานภาพจากโสดเป็นสมรส อายุ เฉลี่ยเมื่อแรกสมรสเป็นดัชนีที่แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่เป็นโสดจนถึงอายุเท่าไหร่
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx