Text Size | A   A   A
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2555 จำแนกตามอายุและเขต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key daf8f0b6-d2bf-4a16-8e67-8c1e71792c21
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags กรุงเทพมหานคร จำนวนประชากร
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
จำนวนประชากรทะเบียนราษฏร์ จากฐานข้อมูล 43 แฟ้ม HDC จ.มุกดาหาร
Last update dataset : April 29, 2022  
xls
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : March 31, 2022  
pdf doc api
ความหนาแน่นประชากร เป็นการวัดปริมาณประชากรในหน่วยพื้นที่หนึ่ง ๆ โดยขึ้นอยู่กับกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนำมาสำรวจ ในที่นี้หมายถึง จำนวนประชากรต่อตารางกิโลเมตร
Last update dataset : March 10, 2022  
csv xlsx