Text Size | A   A   A
ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
facebook   twiter

เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง พ.ศ.2558-2562

Data source cannot be displayed.
ยุทธศาสตร์สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b37fc970-1e2a-4970-a108-78ff634f89e0
Tags 2558 2562 ยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Visibility Public
Dataset create date March 10, 2022
Maintain date March 10, 2022
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
ข้อมูลประเภท อื่นๆ ระบุ...
Contact Person สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Contact Email participation@energy.go.th
Objective อื่นๆ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,มติคณะรัฐมนตรี,พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Geo Coverage ประเทศ
Data Source สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Language
  Reference Data Yes
  High Value Dataset Show
  Related
  เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาดำเนินการในพื้นที่ชุมชนในเขตอุทยานที่สายส่งไฟ ฟ้าเข้าไม่ถึง ตำบลป่าเด็ง...
  Last update dataset : March 10, 2022  
  pdf csv xlsx
  เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสำนักสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในช่วง พ.ศ.2558-2562
  Last update dataset : March 10, 2022  
  pdf
  ข้อมูลนี้แสดงการสรุปการศึกษาวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ กิจกรรม/โครงการ ที่เกี่ยวข้อง
  Last update dataset : March 10, 2022