การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

ข้อมูลการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ความรุนแรงและแนวโน้มของการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด ในมิติเชิงพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัมนาดัชนี้ชี้วัดปัญหายาเสพติดทั่วประเทศ ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ

Data source cannot be displayed.
การประเมินสถานะปัญหายาสเพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 408c68a7-c755-448e-8fe9-e4a34db2825e
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags การแพร่ระบาด ปัญหายาเสพติด สภาพปัญหา หมุ่บ้านชุมชน
Visibility Public
Dataset create date August 1, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ดารัณ พันสวะนัด
Contact Email darranp@oncb.go.th
Objective
  • พันธกิจหน่วยงาน
  • ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source โครงการสำรวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / สำนักงาน ป.ป.ส.
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
CPIS - จำนวนเด็กตามสภาพปัญหารายปี
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
CPIS - จำนวนผู้ใช้บริการเทียบสภาพปัญหา รายเดือน
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv
CPIS - จำนวนผู้ใช้บริการเทียบสภาพปัญหา รายปี
Last update dataset : September 12, 2023  
xlsx csv