สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
facebook   twiter

เป็นข้อมูลผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ และกรุงเทพมหานคร จากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Nispa)

Data source cannot be displayed.
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8b42ff7c-f797-4e9f-9a24-f1258860cd06
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน/สถานประกอบการ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
Visibility Public
Dataset create date July 30, 2021
Maintain date July 27, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person อนุษรา แก้วงาม
Contact Email anusarak@oncb.go.th
Objective
  • นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
Data Format Database
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show