ข้อมูลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
Rating
Organizations : กรมการศาสนา
facebook   twiter

การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางศาสนา มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2bef7601-1c94-4d9a-84ba-c58913f5e0de
Tags คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ชุมชน ผลการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม (ส่วนภูมิภาค) ระดับคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบ ระดับคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ระดับส่งเสริมคุณธรรม องค์กร อำเภอคุณธรรม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
Visibility Public
Dataset create date July 7, 2023
Maintain date March 7, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
Contact Email catalog@dra.mail.go.th
Objective อื่นๆ
ยุทธศาสตร์ชาติ, มติคณะรัฐมนตรี,แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ, พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
จังหวัด,อำเภอ
Data Source แบบสำรวจและรายงานผล
Data Format
  • HTML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://www.nmpc.go.th/
Data Language ไทย
Created date 2021-10-01
Last updated date 2023-01-01
High Value Dataset No Show
Related
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : May 12, 2024  
csv json
การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่จะให้รัฐบาลดำเนินการช่วยเหลือเป็นรายหมู่บ้าน/ชุมชน...
Last update dataset : May 12, 2024  
pdf