กรมการศาสนา - Organizations - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กรมการศาสนา
ส่วนกลาง:ระดับกรม
26 datasets found
Order by :
ข้อมูลพระกฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณและพระราชานุญาตให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคล...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (สำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม) โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ) เป็นโครงการที่สำคัญในการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในพื้นที่...
Last update dataset : June 7, 2024  
xlsx csv
กรมการศาสนา ร่วมกับภาคคณะสงฆ์ องค์การศาสนา และภาคีเครือข่าย จัดทำโครงการพลังบวร : ชุมชนคุณธรรม ลานธรรม ลานวิถีไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls
สถิติจำนวนศาสนสถาน (มัสยิด) ในศาสนาอิสลาม (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาอิสลาม ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาอิสลามในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาซิกข์ (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาซิกข์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาซิกข์ ในประเทศไทย ที่อยู่ในความดูแลของกรมการศาสนา...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
สถิติจำนวนศาสนสถาน ในศาสนาคริสต์ (กองศาสนูปถัมภ์) รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านศาสนาคริสต์ ในประเทศไทย รวบรวมข้อมูลจาก องค์การทางศาสนาคริสต์ในประเทศไทย...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls csv
ข้อมูลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (กองศาสนูปถัมภ์) ข้อมูลเกี่ยวกับ ศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด (ศอม.)...
Last update dataset : June 7, 2024  
xls url pdf csv
จำนวนวัด ในศาสนาพุทธ
Last update dataset : June 7, 2024  
xls
การสำรวจชุมชนคุณธรรมที่มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่คนในชุมชน ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนา
Last update dataset : June 7, 2024  
xls csv
ระเบียบกรมการศาสนาว่าด้วยการออกหนังสือรับรองเพื่อต่ออายุหนังสือเดินทางของผู้เผยแพร่ศาสนาชาวต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๓ ผู้เผยแพร่ศาสนา หมายถึง...
Last update dataset : June 7, 2024  
csv xlsx
รายงานสถิติผู้มาขอรับบริการกระบวนงานการออกหนังสืออนุญาตจัดตั้งศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
Last update dataset : May 7, 2024  
csv xlsx pdf
ด้วยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔...
Last update dataset : May 7, 2024  
xls pdf csv
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่บุคคล องค์กร หน่วยงาน...
Last update dataset : April 7, 2024  
xls url pdf
พระธรรมวิทยากร เป็นกลุ่มพระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมโครงการพระธรรมวิทยากร เพื่อให้เป็นพระธรรมวิทยากรเครือข่ายของกรมการศาสนา พัฒนาสมรรถนะ...
Last update dataset : April 7, 2024  
url xls
การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม เป็นต้นแบบ ด้วยการนำมิติทางศาสนา มิติหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติทางวัฒนธรรม มาสร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านคุณธรรม
Last update dataset : March 7, 2024  
xls url
ข้อมูลกิจกรรมการสวดโอ้เอ้วิหารราย และการจัดฝึกอบรมโครงการสวดโอ้เอ้วิหารราย เพื่อประกวดคัดเลือกนักสวดโอ้เอ้วิหารราย เข้าร่วมกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารราย ณ ศาลาราย รอบพระอุโบสถ...
Last update dataset : February 7, 2024  
xls pdf xlsx
ข้อมูลสถิติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่มีคุณูปการในด้านการทำนุบำรุงส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำความดีแก่บุคคล...
Last update dataset : January 7, 2024  
xls
แสดงจำนวนเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา
Last update dataset : July 7, 2023  
.xls
จำนวนศาสนสถาน,เส้นทางบุญในมิติทางศาสนา
Last update dataset : July 7, 2023  
.xls