Text Size | A   A   A
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
Rating
Organizations : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

ความยาวสายส่งไฟฟ้า ของระบบส่ง กฟผ. หน่วย : วงจร – กิโลเมตร

Data source cannot be displayed.
ความยาวสายส่งไฟฟ้า กฟผ.
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9e2eabf6-b343-4511-bf26-69be295c8019
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags EGAT กฟผ. ระบบส่ง สายส่ง ไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date January 23, 2021
Maintain date August 19, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person โครงการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐสายรองผู้ว่าการระบบส่ง
Contact Email gdc_trans@egat.co.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source กฟผ.
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลไฟส่องสว่าง บางพลัด
Last update dataset : February 1, 2023  
csv
ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำ (inflow) กฟผ. สรุปรายปี หน่วย : ล้านลูกบาศก์เมตร
Last update dataset : August 19, 2022  
csv
การใช้เชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า กฟผ. น้ำมันเตา (ล้านลิตร) น้ำมันดีเซล (ล้านลิตร) ลิกไนต์ (ล้านตัน) ก๊าซธรรมชาติ (ล้าน ลบ.ฟุต)
Last update dataset : August 19, 2022  
csv