ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
Rating
Organizations : กรุงเทพมหานคร
facebook   twiter

ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ จำแนกตามเขตการปกครองกรุงเทพมหานคร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cca18ddd-ea49-43c2-a728-ee29d57b3449
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags กรุงเทพมหานคร ภาษี
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล
Contact Email n_tchanan@bangkok.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลการจัดเก็บภาษี
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
ข้อมูลรายละเอียดการอุทธรณ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานครที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีกรุงเทพมหานครแล้ว...
Last update dataset : June 7, 2023  
csv
จำนวนลูกหนี้ภาษีค้างพร้อมยอดภาษีค้างที่ได้รับชำระในปีงบประมาณจำแนกรายเขต
Last update dataset : June 7, 2023  
csv