Text Size | A   A   A
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559
Rating
Organizations : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายชื่อนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ประจำเดือนเป็นข้อมูลจากการรับจดทะเบียนนิติบุคคลที่สำนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - เลขทะเบียน 13 หลัก - ชื่อนิติบุคคล - วันที่จดทะเบียน - ทุนจดทะเบียน - รายละเอียดวัตถุประสงค์ - ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ.2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Source : {{cur_meta.name}}
Last updated date
Creation date
Format
Additional Info
Data Key 2b691a7e-a2de-453f-bfe5-a98d2a691505
Date added August 5, 2016
GeoCoverage Thailand
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags จดทะเบียน จัดตั้งใหม่ นิติบุคคล
Contacts Name ส่วนประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (025474376)
Maintainer Email document@dbd.go.th
Visibility Public
Maintain Frequent ไม่มีการปรับปรุง
High Value Dataset Show
Maintain date February 24, 2020
License DGA Open Government License
Related
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ถูกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน
February 21, 2020  
csv
ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนวันที่ใช้ในการดำเนินงานจนกระทั่งถึงวันที่ได้รับเอกสารสำคัญอันเป็นผลลัพธ์ของกระบวนการนั้น ๆ
February 21, 2020  
csv
จำนวนขั้นตอนในการจดทะเบียนทรัพย์สิน หมายถึง จำนวนขั้นตอนในการดำเนินงานในกระบวนการก่อนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และกระบวนการโอนและจดทะเบียนกรรมสิทธิ์
February 21, 2020  
csv