การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
Rating
Organizations : องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน

Data source cannot be displayed.
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนกกสะทอน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 10aacd68-5209-4f21-967c-04c2a1d649b9
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags การท่องเที่ยว ชุมชนกกสะทอน เชิงนิเวศ
Visibility Public
Dataset create date July 20, 2018
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวกัลย์ลัญญา ปลั่งกมล
Contact Email ganlanya.p@dasta.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลรายชื่อแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวไทย จัดทำโดยสำนักรับรองระบบคุณภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ซึ่ง วว....
Last update dataset : May 3, 2023  
csv
บทความบรรยายข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะทางกายภาพ ข้อมูลการปกครอง/ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม ข้อมูลสถิติที่สำคัญเชิงพื้นที่ ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว...
Last update dataset : October 10, 2022  
pdf doc
รายชื่อที่พักโฮมสเตย์จังหวัดยโสธร ระหว่างปี 2560-2563 ตามที่ได้รับผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยเรียบร้อยแล้ว
Last update dataset : February 4, 2022  
api