ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา

Data source cannot be displayed.
ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5d5c6ef0-41a4-4b0e-8077-c9dd919de2c3
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ประวัติศาลยุติธรรม ยุทธศาสตร์ ระบบศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม โครงสร้าง
Visibility Public
Dataset create date December 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (029382755)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลการดำเนินโครงการ กิจกรรมตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน/ข้อสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Last update dataset : February 22, 2024  
url
โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 1. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 2. ครัวเรือนที่มีเด็กอายุ 5-14 ปี อย่างน้อยหนึ่งคน 3....
Last update dataset : February 12, 2024  
json csv
แผนกลยุทธ์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ กรอบแนวคิดในการจัดทำแผน ข้อมูลพื้นฐาน การวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อม...
Last update dataset : November 22, 2023  
url