Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายชื่อสถานที่ตั้งสถานทูตและกงสุลใหญ่ คณะทูตถาวร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a7d323e3-9ab3-4513-aa37-e9651282eb23
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags กงสุล� รายชื่อ สถานที่
Visibility Public
Dataset create date January 15, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายปรัชญา เพ็ชรแสงศรี
Contact Email pr.pedsangsri@mfa.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เรียกว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2556...
Last update dataset : January 27, 2022  
pdf
รายชื่อพื้นที่ที่ใช้จัดกิจกรรมนันทนาการ
Last update dataset : January 27, 2022  
csv
ชื่อสถานที่ , จังหวัด , อำเภอ ที่มีการใช้งานโปรแกรมระบบจัดเก็บและรายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของกรมพลศึกษา
Last update dataset : January 27, 2022  
csv