ข้อมูล Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูล Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม
Rating
Organizations : กรมหม่อนไหม
facebook   twiter

Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม

Data source cannot be displayed.
ข้อมูล Infographic ในแต่ละจุดเรียนรู้ ในศูนย์เรียนรู้เชิงอนุรักษ์ด้านหม่อนไหม ไม้ย้อมสี และผ้าไหม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 2687c4b4-e339-490a-947e-727a4e8e0184
Tags Infographic ศูนย์เรียนรู้ หม่อน ไหม
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date January 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาหม่อนไหมและพัฒนาลวดลายผ้า
Contact Email ocss_silk@qsds.go.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source สำนักอนุรักษ์และตรวจสอบมาตรฐานหม่อนไหม
Data Format
  • Image
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
องค์ความรู้ ในรูปแบบของ infographic
Last update dataset : June 12, 2024  
url
แบบรายงานผลการตรวจประเมินแปลงหม่อน GAP ที่ผ่านการตรวจประเมินจากกรมหม่อนไหม
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf